മുത്തുകൾ രാജ്യം അൽ മോണ്ടാസ പാർക്ക് (6)

മുത്തുകൾ കിംഗ്ഡം വാട്ടർപാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ - അൽ മോണ്ടാസ പാർക്ക് ഷാർജ

സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും താമസിക്കാൻ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഷാർജയിലുണ്ട്. അൽ മൊണ്ടാസ പാർക്കിലെ മുത്തുകൾ രാജ്യം ഒരു തെളിവാണ്